Các danh hiệu

 1. 1

  Tin nhắn đầu

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 2. 2

  Có ai đó vừa thích bài viết của bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 5

  Tham gia đều đặn

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10

  Tham gia nhiệt tình

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10

  Bài viết của bạn được thích rất nhiều

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Bài viết của bạn được thích rất nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Số tin nhắn của bạn đã vượt 1000, quá tuyệt vời

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Quá nhiều like cho 1 bài viết, chúc mừng bạn

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  Bài viết của bạn đã vượt quá 500 like

  Content you have posted has attracted 500 likes.