Điểm thưởng dành cho linhcom1459

 1. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Bài viết của bạn đã vượt quá 500 like

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Quá nhiều like cho 1 bài viết, chúc mừng bạn

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Bài viết của bạn được thích rất nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Bài viết của bạn được thích rất nhiều

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Có ai đó vừa thích bài viết của bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 20
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Số tin nhắn của bạn đã vượt 1000, quá tuyệt vời

  1,000 messages? Impressive!

 7. 10
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Tham gia nhiệt tình

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 8. 5
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Tham gia đều đặn

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 1
  Thưởng vào: 12 Tháng năm 2013

  Tin nhắn đầu

  Post a message somewhere on the site to receive this.