Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 25 giai đoạn 2017- 2018 là hoạt động hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, đồng thời hưởng ứng 07 chương trình trọng điểm của thành phố.

Người dùng đang thử sản phẩm sáng tạo của thanh niên TP.HCM trong một cuộc thi.

Đối tượng tham gia dự thi là có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và áp dụng từ những năm gần đây đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể. Hoặc đơn vị, tổ chức của Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu để tạo ra giải pháp kỹ thuật.
Ban tổ chức Hội thi sẽ tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi thuộc 7 lĩnh vực: Giải pháp/Công nghệ xây dựng Thành phố thông minh; Điện, điện tử, Công nghệ thông tin, viễn thông; Cơ khí và tự động hóa, giao thông; Công nghệ Sinh học, nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm; Công nghệ vật liệu, xây dựng, thủy lợi, phòng chống ngập lụt đô thị; Công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Y tế, giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

Ban tổ chức thành lập Hội đồng khoa học theo chuyên ngành để đánh giá các đề tài khoa học tham gia Hội thi. Tiêu chí đánh giá của Hội đồng khoa học là: Tính mới và sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả kinh tế – xã hội cụ thể.
Các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, vật liệu vi sinh… sẽ được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố, và sẽ được sơ tuyển để chuyển đi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc theo quy định của Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc.
Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.
Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, ngành, quận trở lên, đã được nghiệm thu đạt từ lọai Khá trở lên, đáp ứng các điều kiện tham dự Giải thưởng VIFOTEC – Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, sẽ được Ban Tổ chức Hội thi Thành phố chuyển tiếp tham dự Giải thưởng VIFOTEC.
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi; Bản tóm tắt đề tài/giải pháp dự thi; Bản mô tả đề tài/giải pháp dự thi; Các tài liệu minh họa khác. Biểu mẫu và yêu cầu chi tiết của hồ sơ vui lòng truy cập tại website www.khoahoctre.com.vn . Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký từ nay đến trước ngày 31/12/2018.