Bộ TT&TT đang lấy góp ý cho Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực TT&TT

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trả lời công văn của Bộ TT&TT về việc đề nghị góp ý Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thông tin truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã kiến nghị nhiều điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Cụ thể, các điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (bao gồm giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông) theo quy định tại Luật Viễn thông, Nghị định 25/2011, Nghị định 81/2016.
Trong đó, VCCI cho rằng quy định “có đủ khả năng tài chính, bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án” là chưa rõ về mục tiêu quản lý. Nếu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh/hoạt động của doanh nghiệp thì mục tiêu chưa phù hợp với quy định về điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 7 Luật đầu tư 2014.
Mặt khác, điều kiện này chưa đảm bảo yếu tố minh bạch vì không rõ như thế nào được cho là “đủ” khả năng tài chính, bộ máy và nhân lực.
VCCI cũng có ý kiến tương tự với quy định: “Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông”.
Quy định này là can thiệp vào quyền tự chủ của doanh nghiệp trong quyết định các phương án kinh doanh và ít ý nghĩa vì các phương án có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến thị trường.

Với ngành kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, VCCI kiến nghị cân nhắc, xem xét bỏ điều kiện “có phương án kinh doanh phù hợp” (điểm d khoản 1 Điều 42 Luật An toàn thông tin mạng).
Quy định này được cho là chưa rõ về mục tiêu quản lý, đồng thời cũng không bảo đảm tính minh bạch bởi không rõ phương án kinh doanh thế nào được cho là “phù hợp hay phù hợp về điều gì?”.
Cùng đó, về tính hợp lý, phương án kinh doanh của doanh nghiệp được quyết định dựa vào chiến lược kinh doanh, diễn biến của thị trường, vì vậy có thể nhiều lần thay đổi, đặc biệt là có thể thay đổi ngay sau thời điểm được cấp phép.
Với ngành nghề kinh doanh nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, VCCI đề nghị cân nhắc điều kiện “là tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng”; “có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động”.
Quy định này là chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 vì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Đồng thời, không rõ thế nào được cho là “có đủ” khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức nhân sự thế nào được cho là “phù hợp” với quy mô hoạt động. Nhà nước cũng không cần/không nên can thiệp về vấn đề này.
Trong kinh doanh nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, VCCI đề nghị bãi bỏ quy định “có phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người chơi” vì không cần thiết, đây là vấn đề của thị trường, nhà nước không cần/không nên can thiệp.