Chính phủ vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường ứng dụng Công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5/2018 vừa được Chính phủ ban hành. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là các Nghị quyết: 01/NĐ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.
Cũng tại Nghị quyết 74, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, nhất là các bộ, cơ quan điều hành kinh tế vĩ mô như Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động theo dõi sát thay đổi chính sách của các đối tác lớn, các nước trong khu vực, diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, nhận diện rõ thời cơ, thách thức để có đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ và tránh phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường.

Các bộ, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương đã đề ra, đánh giá tình hình thực hiện và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, chủ động giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018. Tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.
Đáng chú ý, trong các nội dung yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung thực hiện thời gian tới, Chính phủ đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; tăng cường ứng dụng Công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Bộ Công Thương được chỉ đạo phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp.
Bộ TT&TT được Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo đồng thuận xã hội; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác từ các cơ quan quản lý nhà nước về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục xây dựng triển khai giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiệm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.