Để xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, thành phố từng bước phát triển hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2473 phê duyệt Đề án “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, định hướng năm 2030”.
Theo Đề án, đến năm 2025, định hướng năm 2030 Hà Nội đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu cùng cả nước sớm hoàn thành cơ bản những mục tiêu, chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát triển kinh tế Hà Nội tăng trưởng nhanh và bền vững làm động lực thúc đẩy phát triển Vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Thành phố cũng cơ bản hoàn thành chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, hiện đại và phát triển kinh tế tri thức, xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, từng bước phát triển hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, chất lượng cao; hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng khung…
Đề án cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền hành chính công theo hướng hiện đại, chính quyền điện tử.
Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đạt 19/24 chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; đến năm 2025 cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 21/24 chỉ tiêu; đến năm 2030, phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa…