1. Uber (2009)

Định giá của
start up công nghệ
giá trị nhất thế giới này: 69,9 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1,3 tỷ USD (1/2018)


2. Didi Chuxing (2015)

Định giá: 56 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 4,6 tỷ USD (2/2018)


3. Airbnb (2008)

Định giá
start up công nghệ này: 31 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1 tỷ USD (3/2017)


4. Meituan-Dianping (2015)

Định giá: 30 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 4 tỷ USD (10/2017)


5. SpaceX (2002)

Định giá
start up của tỷ phú Elon Musk: 24,7 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 214 triệu USD (4/2018)


6. WeWork (2010)

Định giá: 21,1 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (8/2017)


7. Palantir (2004)

Định giá: 20,5 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 20 triệu USD (11/2016)


8. Toutiao (2012)

Định giá: 20 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 2 tỷ USD (8/2017)


9. Pinduoduo (2014)

Định giá: 15 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (4/2018)


10. Pinterest (2008)

Định giá: 12,3 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 150 triệu USD (6/2017)


11. Lyft (2007)

Định giá: 11,7 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1,7 tỷ USD (3/2018)


12. Paytm (2000)

Định giá: 10 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1,4 tỷ USD (5/2017)


13. Stripe (2010)

Định giá: 9,2 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 400 triệu USD (11/2016)


14. DJI (2006)

Định giá: 8 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 75 triệu USD (11/2017)


15. Jiedaibao (2015)

Định giá: 7,6 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 381 triệu USD (1/2016)