Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì hội thảo.
Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần đúc kết, tổng kết những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng Đảng, quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, làm rõ quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc của Đảng bộ Thành phố về vị trí, vai trò của TP.HCM với những đặc điểm về tiềm năng, lợi thế, năng động, bám sát thực tiễn, nhạy bén nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Thông qua các chuyên đề được thảo luận tại hội thảo sẽ góp phần khẳng định năng động, sáng tạo là một đặc trưng của TP.HCM; phân tích rõ cơ sở của sự năng động, sáng tạo; đánh giá toàn diện và sâu sắc về những sáng tạo trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố; đồng thời đề xuất các cách làm khơi dậy, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân để xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố.

Cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, khơi dậy sự quyết tâm, ý chí sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, vì một Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; hội thảo sẽ góp phần bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng, lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố.
Theo thanhuytphcm.vn