Mục tiêu của chiến lược là cắt giảm 80% lượng khí thải (lấy số liệu năm 2010) vào năm 2050. Để đạt mục tiêu này, toàn bộ ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản tới năm 2050 sẽ chỉ sản xuất xe chạy điện, xe hybrid và xe chạy pin nhiên liệu. 
Các trường đại học và các chuyên gia tham gia cuộc họp hy vọng sẽ cùng nhau phối hợp hoàn thiện các công nghệ tạo nền tảng cho mục tiêu trên.