ZTE Corporation tuyên bố rằng công ty đã ký kết “Thỏa thuận thanh toán thay thế” với BIS để thay thế “Thỏa thuận Hòa giải” đã ký kết với BIS vào tháng 3/2017. Theo thỏa thuận, ZTE sẽ phải trả tổng số tiền 1,4 tỷ đô la Mỹ án phạt dân sự, trong đó bao gồm: số tiền thanh toán một lần là 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 60 ngày tính từ thời điểm BIS ban hành khoản phạt vào ngày 8/6/2018 và thanh toán số tiền còn lại trị giá 400 triệu đô la Mỹ vào tài khoản ký quỹ của Mỹ do ZTE chọn ngày trong vòng 90 ngày sau thời điểm BIS ban hành khoản phạt ngày 8/6/2018.
Trong khoảng thời gian giám sát kéo dài 10 năm, nếu ZTE tuân thủ đầy đủ các điều kiện giám sát được quy định trong thỏa thuận và yêu cầu từ ngày 8/6/2018, khoản tiền phạt 400 triệu đô la Mỹ sẽ được trả lại cho ZTE khi hết thời gian giám sát. ZTE sẽ thay thế tất cả thành viên hội đồng quản trị của công ty và ZTE Kangxun trong vòng 30 ngày sau thời điểm BIS đưa yêu cầu từ ngày 8/6/2018. Ngoài ra, ZTE sẽ thuê một điều phối viên đặc biệt làm việc độc lập – trong vòng 30 ngày sau khi BIS ra yêu cầu vào ngày 8/6/2018 – để phối hợp, theo dõi, đánh giá và báo cáo sự tuân thủ của ZTE và các công ty con hoặc các chi nhánh trên toàn cầu trong thời gian giám sát.
Thanh Long