Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018 với doanh thu ghi nhận ở con số 8.290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.408 tỷ đồng.

Với kết quả trên, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng lần lượt 21% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).
Lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 26%, đạt 936 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.762 đồng, tăng 25%.
Trong các mảng kinh doanh, tập đoàn này cho biết, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 4.357 tỷ đồng và 483 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 39% so với cùng kỳ.
Kết thúc 5 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả 3.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% và 494 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35%. Doanh thu thị trường nước ngoài đóng góp 37% doanh thu toàn tập đoàn.