Loài động vật cao nhất trong họ Chó | Tin Mới 24h news:50:5:89dc87dc713bb526bc15cfc5d96995c4
http://www.tinmoi24.vn/loai-dong-vat-cao-nhat-trong-ho-cho/news-50-5-89dc87dc713bb526bc15cfc5d96995c4

Công nghệ
Giáo dục Thời đại


GD&TĐ – Sói bờm có chiều cao tính từ chân tới vai đạt gần một mét, chúng có nước tiểu rất nặng mùi và giống mùi cần sa.