Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban chỉ đạo và cùng 3 Phó Trưởng ban giúp việc là Bộ trưởng Bộ KHCN – Chu Ngọc Anh; TGĐ Viettel – Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 
Quyết định đã nêu rõ chức năng tham mưu của Ban chỉ đạo trong việc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18.5.2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.
Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên phạm vi toàn quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực và vùng miền.
Tại quyết định, Thủ tướng nhấn mạnh, không dân tộc nào, quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu không chú trọng tới khoa học và công nghệ, không phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức vững chắc của người dân.
Để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất thiết phải tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi người dân, mỗi tổ chức ở tất cả các ngành, các lĩnh vực.
Theo đó, việc xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức; tăng cường sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước.
Ngoài việc nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các nguồn lực, tập hợp lực lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng; từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.
Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hệ tri thức Việt số hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.